• Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne w Krakowie

  w sprawie senackiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

 • O wysłuchaniu

  Dlaczego zorganiozwaliśmy Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne?

  W Parlamencie trwają prace nad senackim projektem Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 50). Jest on próbą odpowiedzi na negatywne - zdaniem autorów i autorek ustawy - skutki zmian ustrojowych wprowadzonych w ostatnich latach w obszarze wymiaru sprawiedliwości: podważenie konstytucyjnej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz w konsekwencji naruszenia konstytucyjnego prawa obywateli do bezstronnego i obiektywnego procesu sądowego.

   

  Senatorowie wyszli z inicjatywą legislacyjną, której przedmiotem jest projekt ustawy dostosowujący przepisy krajowe do wymogów prawa europejskiego, a także Konstytucji RP. Przewiduje on m.in. zastąpienie dotychczasowego sposobu wyborów sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa modelem opartym na zasadzie wyborów bezpośrednich i powszechnych wśród sędziów, z udziałem innych organizacji prawniczych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W intencji autorów tej propozycji ma to służyć odbudowaniu zaufania do KRS, a także zwiększeniu transparentności i społecznej kontroli nad powoływaniem sędziów. Więcej informacji o tym projekcie ustawy znajduje się tutaj.

   

  Kwestie, których dotyczy ten projekt ustawy mają charakter fundamentalny. Dlatego szczególnie ważne jest to, by były przedmiotem pogłębionej, spokojnej i uwzględniającej wiele perspektyw refleksji. Senat RP organizuje 5 marca w Warszawie wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Dodatkowo, aby zebrać opinie jeszcze szerszego grona obywateli i obywatelek w piątek 28 lutego w Krakowie (w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa) odbyło się także Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne.

   

  Projekt ustawy jest jedną z pierwszych inicjatyw ustawodawczych Senatu obecnej kadencji. Tym bardziej ważne jest, aby na początku kadencji ustanowić możliwie wysoki standard uczestnictwa obywateli w procesie stanowienia prawa. Jest to tym istotniejsze, że niestety w ostatnich latach rola ta została radykalnie ograniczona.

  Kardynalną zasadą wysłuchania publicznego jest danie równych szans wypowiedzi zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom proponowanych rozwiązań. W oczywisty sposób z punktu widzenia projektodawców szczególnie ważne (choć nie zawsze komfortowe) są te opinie, które mogą wpłynąć na poprawę jakości proponowanych rozwiązań.

   

  Organizatorami Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego były organizacje społeczne działające w trosce możliwie najlepsze rozwiązania dotyczące polityk publicznych i podzielające pogląd, że obywatele mają prawo wypowiadać się na ich temat w fazie ich przygotowywania. Przy jego organizacji współpracujemy, rzecz jasna, z Senatem RP. Różnimy się w ocenie poszczególnych rozwiązań, ale to co nas połączyło, to troska o jakość polskiej debaty publicznej: o rzetelność argumentacji i otwarty, partycypacyjny charakter dyskusji. Wierzymy, że właśnie w taki sposób powinny się kształtować ważne rozstrzygnięcia dotyczące polityk publicznych i stanowionego w Polsce prawa.

  Skąd wiadomo, że zgłoszone uwagi dotrą do inicjatorów projektu ustawy i opinii publicznej?

  • w wysłuchaniu prowadzonym w Krakowie uczestniczył senator Bogdan Klich, sprawozdawca projektu ustawy;
  • uwagi zebrane w trakcie Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego w Krakowie zostaną przedstawione w sposób zbiorczy w Warszawie w czasie wysłuchania publicznego organizowanego przez Senat RP 5 marca;
  • wszystkie opinie zostaną też spisane i przekazane w formie dokumentu Senatowi RP, a także posłom i przedstawicielom rządu, Kancelarii Prezydenta RP oraz udostępnione opinii publicznej.

  Mamy nadzieję, że będą ważnym głosem w trakcie trwającego procesu legislacyjnego.

   

  Ponadto cały przebieg Wysłuchania był transmitowany on-line przez organizatorów, a na sali przebywali przedstawiciele mediów.

  broken image

  Czym jest Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne?

  Wysłuchanie publiczne jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom. Najczęściej organizatorem wysłuchania jest instytucja proponująca dane rozwiązanie (np. władze wykonawcze) lub instytucja odpowiedzialna za jego uchwalenie (zgodnie z Regulaminami Sejmu i Senatu mogą je organizować obydwie Izby Parlamentu).
   

  Istotą wysłuchania jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich (osób i instytucji), którzy same uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie. Przymiotnik publiczne oznacza, że mogą w tym przedsięwzięciu brać udział (jako mówcy i słuchacze) wszyscy, którzy wyrażą takie życzenie i którzy zaakceptują reguły zawarte w regulaminie wysłuchania. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej otwartym i partycypacyjnym. Wysłuchanie zapobiegać ma sytuacji, w której ważne argumenty dotyczące spraw publicznych pojawiają się jedynie w gronie decydentów lub wskazanych przez nich środowisk politycznych lub eksperckich.

   

  Wysłuchanie - jak sama nazwa wskazuje - jest to jedna z rzadkich sytuacji, w których decydenci świadomie przyjmują rolę słuchaczy, a nie mówców. Ważne jest też to, że istotą wysłuchania nie jest bynajmniej polemika czy budowanie konsensusu między uczestnikami. Uczestnicy mają ściśle określony czas wypowiedzi a ich kolejność jest losowana. Idzie o to, aby możliwe skutecznie wyrównać szanse na przedstawienie swojego poglądu wszystkim uczestnikom. Czasem są to poglądy sprzyjające proponowanemu rozwiązaniu, czasem mu przeciwne, czasem wyrażone solidnymi argumentami i poparte materiałem empirycznym, a czasem są to wystąpienia emocjonalne, osobiste świadectwa i anegdotyczne dowody. Wszystkie one mają prawo się pojawić dopóki nie przekroczą zawartych w regulaminie reguł.

   

  Uczestnicy wysłuchania nie dyskutują między sobą (każdy zabiera głos tylko raz), ale odnoszą się do przedmiotu wysłuchania. Mogą się radykalnie różnić w opiniach, ale nie mogą się obrażać. Naruszenie tej zasady spotka się z upomnieniem ze strony prowadzących, ale jeśli to nie odniesie skutku, ostatecznie odebraniem głosu.

   

  Organizatorzy i prowadzący wysłuchanie zachowują bezstronność w sprawie przedmiotu wysłuchania - nie wypowiadają się co do jego meritum. Ich zadaniem jest troska o bezstronny i sprawny przebieg wysłuchania. To wyłączenie nie musi obejmować instytucji wspierających wysłuchanie. Mogą one wypowiadać się w przedmiocie wysłuchania.
   

  Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne, które odbyło się w Krakowie, prowadzone było we współpracy z Senatem RP. Odbyło się poza Warszawą i poza budynkiem Senatu, ale czyni czyniło zadość wszystkim kanonicznym regułom wysłuchania publicznego (przebiegało zgodnie z zapisami Regulaminu).

  Nie było to pierwsze Obywatelskie Wysłuchanie publiczne. Materiały dotyczące poprzednich wysłuchań, organizowanych od 2016 r. we współpracy z Uniwersytetem Warszawskiem i innymi partnerami, dostępne są w zakładce Poprzednie wysłuchania.

   

  fot. na głównej stronie: Tomek Prokop

  Organizację Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego wspierał Fundusz Obywatelski

  broken image
 • Transmisja na żywo

 • Program

  28 lutego (piątek)

   

  17.00-17.05

  Rozpoczęcie wysłuchania i przywitanie uczestników - prof. dr hab. Grażyna Skąpska

   

  17.05-17.20

  Wyjaśnienie celu i kontekstu wysłuchania oraz najważniejszych zasad - Jan Jakub Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia")

   

  17.20-17.35

  Przedstawienie projektu ustawy - Bogdan Klich, Senator RP

   

  17.35-18.20

  Przedstawienie opinii przed przedstawicieli/ki organizacji społecznych i innych instytucji

  [Wystąpienia dbyły się w kolejności zgodnie z losowaniem przeprowadzonym przed rozpoczęciem wysłuchania; maksymalny czas wypowiedzi: 4 minuty]

   

  18.20-19.20

  Przedstawienie opinii przed pozostałe osoby, które zgodnie z Regulaminem zgłosiły się do zabrania głosu

  [Wystąpienia odbyły się w kolejności zgodnie z losowaniem przeprowadzonym przed rozpoczęciem wysłuchania; maksymalny czas wypowiedzi: 4 minuty]

   

  Po zakończeniu tych wypowiedzi był jeszcze czas na spontanicznie, krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników/uczestniczek.

   

  ok 19.20

  Zakończenie wysłuchania

 • Uczestnicy

  Zachęcamy do zapoznania się z listą uczestników i uczestniczek Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego - zarówno osób zabierających głos w jego trakcie, jak i obserwatorów.

  Lista uwzględnia osoby, które zadeklarowały swój udział.

 • Projekt ustawy oraz opinie dotyczące proponowanych zmian

  Projekt ustawy

  Druk nr 50 (z 17.01.2020 r.)
  Senacki projekt Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. że:

  • dotychczasowy sposób wyborów sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa zostanie zastąpiony modelem opartym na zasadzie wyborów bezpośrednich i powszechnych wśród sędziów, z udziałem innych organizacji prawniczych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • głosowanie w środowisku sędziowskim będzie tajne, bezpośrednie i powszechne.
  • poza grupami sędziów kandydatów do KRS będą mogli zgłosić także Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów, organy uczelni publicznych uprawnione do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk prawnych, a także grupa co najmniej 2 tysięcy obywateli;
  • mandat członków dotychczasowej KRS wygaśnie z dniem wejście w życie nowej ustawy;
  • Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana, sprawy, którymi Izba ta się zajmowała, zostaną przekazane innym Izbom SN lub innym sądom;
  • status prawny sędziów, którzy zostali powołani przez Prezydenta na wniosek wadliwej KRS, będzie mógł zostać oceniony wyłącznie przez sąd w postępowaniu dyscyplinarnym. Jednakże sędziowie powołani w tym trybie na urząd z wadą prawną będą mogli w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy skorzystać z prawa zrzeczenia się urzędu. Będą mogli wówczas powrócić na zajmowany urząd lub stanowisko pracy po ponownym rozpatrzeniu przez prawidłową wybraną KRS i zostać powołanymi przez Prezydenta RP na stanowisko sędziowskie w sposób wolny od wątpliwości prawnych;
  • orzeczenia wydane przez sędziów, powołanych z wadą prawną zachowają moc, ale będą mogły być zaskarżone, albo poddane wznowieniu, gdy w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona do orzekania, ale termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania będzie ograniczony do 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy. Koszt postępowania w sprawie wznowienia postępowania ponosił będzie Skarb Państwa.
 • Regulamin Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego

  I. Zasady ogólne

  1. Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne może być inicjowane w odniesieniu do projektów ustaw, projektów rozporządzeń lub innych projektów decyzji mających szczególną wagę dla państwa i ogółu obywateli lub będących przedmiotem dużego zainteresowania społecznego.
   

  2. Procedura Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego składa się z następujących etapów:

  a. ogłoszenie o Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym,

  b. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym,

  c. Obywatelskie wysłuchanie publiczne,

  d. przygotowanie i upublicznienie podsumowania z Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego.
   

  3. Całość Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego jest jawna. W Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym wykluczone jest anonimowe zabieranie głosu.
   

  4. Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne może być rejestrowane i transmitowane za pomocą Internetu i innych środków masowego przekazu.
   

  5. Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne odbywa się w miejscu i czasie zawartym w ogłoszeniu o wysłuchaniu i trwa nie krócej niż 2 godziny. Organizator może określić maksymalny czas trwania wysłuchania.

  II. Ogłoszenie o Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym

  6. Ogłoszenie o Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym następuje w drodze opublikowania komunikatu o organizacji wysłuchania przez organizatora (lub organizatorów) za pośrednictwem dostępnych kanałów informowania, w tym co najmniej poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl.
   

  7. Ogłoszenie o Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym zawiera w szczególności:

  a. temat wysłuchania (tytuł projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego),

  b. termin i miejsce wysłuchania,

  c. informację o planowanym przebiegu wysłuchania,

  d. zasady i terminy zgłaszania się do udziału w wysłuchaniu.

  III. Uczestnicy Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego

  8. W wysłuchaniu mogą brać udział:

  a. aktywni uczestnicy wysłuchania, czyli osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych, o których mowa w punkach 9 i 10, którzy zabierają głos w trakcie wysłuchania,

  b. zaproszeni przez organizatora przedstawiciele grona wnioskodawców, projektodawców lub sprawozdawców projektu aktu prawnego na forum Parlamentu,

  c. zainteresowani parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i innych instytucji publicznych,

  d. obserwatorzy, czyli biernie uczestniczące w wysłuchaniu osoby fizyczne lub prawne,

  e. przedstawiciele mediów, relacjonujący wysłuchanie,

  f. przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
   

  9. Aktywnymi uczestnikami Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego mogą być wszyscy zainteresowani, którzy zamierzają zabrać głos w trakcie wysłuchania, w tym:

  a. osoby fizyczne,

  b. wypowiadające się przez swojego przedstawiciela/przedstawicielkę osoby prawne, w tym w szczególności:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządy zawodowe, związki zawodowe,
  • organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
  • związki samorządowe,
  • instytucje badawcze i eksperckie,
  • instytucje akademickie,
  • instytucje publiczne.

  10. Aktywnymi uczestnikami Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które złożyły wcześniej na piśmie swoje uwagi do projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego, który jest przedmiotem wysłuchania, w toku konsultacji publicznych, konsultacji społecznych lub jako opinie merytoryczne do właściwego druku sejmowego.
   

  11. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w punkcie 8d, warunkiem uczestnictwa w roli obserwatorów w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl w wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego,

  c. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego,

  d. udzielenie zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku w trakcie wysłuchania w Internecie i innych środkach masowego przekazu,

  e. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu, o którym mowa w punkcie 17.
   

  12. W przypadku osób fizycznych i prawnych, o których mowa w punkcie 9, warunkiem aktywnego uczestnictwa w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego,

  c. udzielenie zgody przez daną osobę fizyczną lub przedstawiciela osoby prawnej na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego,

  d. udzielenie zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku oraz wypowiedzi wygłoszonych w trakcie wysłuchania w Internecie i innych środkach masowego przekazu,

  e. zapoznanie się z projektem aktu prawnego będącego przedmiotem wysłuchania,

  f. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu, o którym mowa w punkcie 17.
   

  13. Osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 10, otrzymują imienne zaproszenie od organizatora lub organizatorów. Ich lista jest umieszczana na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl przed wysłuchaniem.
   

  14. Jeśli łączna liczba osób chętnych do uczestnictwa w wysłuchaniu, o których mowa w punkcie 8d i 9, przekroczy dostępny limit miejsc (zależny od wielkości pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie), pierwszeństwo udziału mają osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 9, a więc ci, którzy wysłali zgłoszenia jako aktywni uczestnicy wysłuchania.
   

  15. W przypadku, o którym mowa w punkcie 14, liczba osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w punkcie 10, nie może przekroczyć 1/3 aktywnych uczestników wysłuchania.
   

  16. W przypadku, gdy liczba osób, o których mowa w punkcie 9, przekroczy dostępny limit miejsc, ostatecznego wyboru aktywnych uczestników Obywatelskiego wysłuchania publicznego dokonuje organizator lub organizatorzy w drodze losowania. Losowanie odbywa się osobno dla każdej z grup wymienionych w punktach 10, 9b i 9a, tak by możliwy był udział przedstawicieli/ek każdej z tych grup.

   

  17. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, o których mowa w punktach 8d i 9, które prześlą w wyznaczonym przez organizatorów terminie zgłoszenia, otrzymają w terminie wskazanym na stronie www.wysluchaniepubliczne.pl e-mail z potwierdzeniem udziału lub z informacją, że z powodu zbyt dużej liczby chętnych względem pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie, nie mogą w nim uczestniczyć osobiście.

  IV. Przebieg Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  18. Wysłuchanie prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, a w szczególności: prowadzi listę mówców, udziela głosu, kontroluje czas wypowiedzi.
   

  19. Wysłuchanie ma następujący przebieg:

  a. wprowadzenie do wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów,

  b. prezentacja projektu aktu prawnego lub decyzji, o którym mowa w punkcie 1– przedstawiciel/przedstawiciele wnioskodawców, projektodawcy lub sprawozdawców (o ile przyjęli zaproszenie),

  c. wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania – osób, o których mowa w punktach 9 i 10,

  d. zamknięcie wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
   

  20. Wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania odbywają się w następującej kolejności:

  a. osoby prawne lub osoby fizyczne, o których mowa w punkcie 10,

  b. osoby prawne zaproszone do udziału w wysłuchaniu na podstawie zgłoszeń, o których mowa w punkcie 9b,

  c. osoby fizyczne zaproszone do udziału w wysłuchaniu na podstawie zgłoszeń, o których mowa w punkcie 9a.
   

  21. Kolejność wypowiedzi w poszczególnych grupach ustalana jest w następujący sposób:

  a. w grupie, o której mowa w punkcie 10 - w kolejności alfabetycznej nazw instytucji, które wezmą udział w wysłuchaniu,

  b. w grupie, o której mowa w punkcie 9b - w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wysłuchania spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia przedstawiciela danej osoby prawnej już po rozpoczęciu wysłuchania – dodatkowo w jego trakcie,

  c. w grupie, o której mowa w punkcie 9a - w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wysłuchania spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia danej osoby fizyczną już po rozpoczęciu wysłuchania – dodatkowo w jego trakcie.
   

  22. W uzasadnionych przypadkach, gdy przedmiot wysłuchania ma wielowątkowy charakter, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wysłuchania w podziale na bloki tematyczne.

   

  23. Moderator wysłuchania udziela głosu według ustalonej w powyższy sposób kolejności wypowiedzi.
   

  24. Po udzieleniu głosu przez moderatora, uczestnik udaje się do wskazanego przez moderatora mikrofonu. Swoją wypowiedź rozpoczyna od podania imienia i nazwiska, a w przypadku uczestników reprezentujących osoby prawne – również nazwy danej osoby prawnej.
   

  25. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania głosu.
   

  26. Uczestnicy nie mogą prowadzić polemiki z wypowiedziami innych uczestników ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące przedmiot wysłuchania.
   

  27. W trakcie wysłuchania osoby, o których mowa w punktach 8b, 8c, 8d 8e i 8f, nie komentują i nie odnoszą się do wygłoszonych podczas wysłuchania opinii.
   

  28. Każdy aktywny uczestnik/uczestniczka wysłuchania z grona osób prawnych lub osób fizycznych, o których mowa w punkcie 10, ma do dyspozycji minimum 4 minuty na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wypowiedzi (nie dłuższy niż 10 minut) ustalany jest przez organizatorów w przeddzień wysłuchania, w zależności od ilości podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten upubliczniany jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl i komunikowany przez organizatorów przed rozpoczęciem wysłuchania.
   

  29. Każdy z pozostałych aktywnych uczestników/uczestniczek wysłuchania, o których mowa w punktach 9a i 9b, ma do dyspozycji minimum 2 minuty na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wypowiedzi (nie dłuższy niż 10 minut) ustalany jest przez organizatorów przed wysłuchaniem, w zależności od liczby podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten upubliczniany jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl i komunikowany przez organizatorów przed rozpoczęciem wysłuchania.
   

  30. Każdy uczestnik/każda uczestniczka ma prawo wystąpić jeden raz podczas wysłuchania. Jeśli po wystąpieniach wszystkich uczestników zapisanych na listę mówców pozostanie czas, moderator może zarządzić drugą turę wystąpień, określając maksymalny czas wypowiedzi nie dłuższy niż 3 minuty dla każdego z uczestników.
   

  31. Wypowiedzi w drugiej turze mogą mieć tylko charakter uzupełniający do własnych wypowiedzi wygłaszanych w pierwszej turze.
   

  32. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos, jeżeli mówca nie mówi na temat, który jest przedmiotem wysłuchania, prowadzi polemikę z innymi uczestnikami, wygłasza nieuprawnione sądy wartościujące, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia społecznego lub nie przestrzega regulaminu wysłuchania. Przyczyną odebrania głosu nie może być w żadnym wypadku to, czy występujący popierają czy krytykują proponowane rozwiązania, będące przedmiotem wysłuchania.
   

  33. Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców o upływającym czasie i ostatecznie jego wyczerpaniu.
   

  34. Aby usprawnić przebieg wysłuchania organizatorzy w widocznym miejscu ustawiają planszę lub ekran informujący osoby zabierające głos i pozostałych uczestników o upływie czasu.
   

  35. Uczestnicy, którzy nie zdążą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie bądź wypowiedzą się w sposób niepełny, mają prawo złożyć w formie pisemnej swoje opinie tuż po zakończeniu wysłuchania lub przekazać je do organizatora (lub organizatorów) w ciągu 2 dni po wysłuchaniu przesyłając je na adres: kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl.
   

  36. Organizator (lub organizatorzy) udostępnią na potrzeby uczestników sprzęt umożliwiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach prezentację slajdów w trakcie wypowiedzi. Ich wykorzystanie jest możliwe tylko pod warunkiem, że:

  a. odpowiadają one ogólnie przyjętym formatom prezentacji,

  b. liczba slajdów nie przekroczy 3,

  c. odpowiedni plik zostanie przekazany organizatorom dla sprawdzenia technicznych możliwości jego użycia z odpowiednim wyprzedzeniem na wskazany przez organizatora (lub organizatorów) na adres kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl,

  d. prezentujący (uczestnik wysłuchania) bierze na siebie odpowiedzialność za kwestie dotyczące praw do upublicznienia treści zawartych w prezentacji (np. praw autorskich).

  V. Podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  37. W okresie do 10 dni roboczych organizator (lub organizatorzy) upublicznia na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego oraz w miarę możliwości ogłasza tę informację za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu.
   

  38. Podsumowanie, o którym mowa w punkcie 36, zawiera:

  a. podstawowe informacje o przebiegu wysłuchania,

  b. listę uczestników wyrażających swoją opinię w trakcie wysłuchania,

  c. zapis wszystkich merytorycznych wypowiedzi sformułowanych w trakcie wysłuchania,

  d. opinie lub opracowania złożone w formie pisemnej, o których mowa w punkcie 34.

  VI. Jawność Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  39. Upublicznieniu na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl podlegają:

  a. wszystkie wypowiedzi aktywnych uczestników wysłuchania,

  b. lista osób fizycznych lub prawnych, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w wysłuchaniu, o których mowa w punkcie 9,

  c. lista osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w punkcie 10,

  d. w przypadku zbyt dużej liczby chętnych - ostateczna lista uczestników, którzy dostali od organizatora (lub organizatorów) potwierdzenie uczestnictwa,

  e. podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego wraz z ewentualnymi opiniami lub opracowaniami, o których mowa w punkcie 35.

 • Organizatorzy i instytucje wspierające

  Organizatorzy

  broken image

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

  Wspiera przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, aktywistów społecznych, urzędników szczebla centralnego w prowadzeniu różnego rodzaju procesów partycypacyjnych. Prowadzi portal www.partycypacjaobywatelska.pl oraz organizuje szkolenia i seminaria dotyczące różnych aspektów partycypacji. Działa także na rzecz rozwiązań o charakterze systemowym przedstawiając propozycje dotyczące działań służących podnoszeniu jakości konsultacji publicznych na szczeblu centralnym (m.in. angażowała się w wypracowanie tzw. 7 zasad konsultacji).

  Instytucje wspierające

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • Polityka prywatności

  Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wysluchanieobywatelskie.pl, zwanej dalej „Stroną”. Brak akceptacji niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony.

  Administratorem danych osobowych użytkowników jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa, NIP: 701-017-01-50; KRS: 0000324413, zwana dalej „Fundacją”.

  Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

  Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania Stroną i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

  Dane pochodzące z ankiet umieszczanych na Stronie są gromadzone i analizowane wyłącznie po to, aby badać zjawiska związane z tematyką naszej działalności i tym samym – realizować cele statutowe Fundacji oraz dbać o merytoryczną zawartość strony. W przypadku działań prowadzonych przez Fundację, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danego wydarzenia. Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo.

  Do zbieranych przez nas danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fundacji oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

  Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie

  Strona wykorzystuje pliki tekstowe, czyli tzw. cookies (ciasteczka). Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Stronę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Strony.

  Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

  Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookie do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, nawigacja na Stronie będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

  Zakres i zmiana Polityki prywatności naszej strony

  Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie www.wysluchanieobywatelskie.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności stron internetowych innych instytucji, do których linki znajdują się na naszej stronie.

  Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. O zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób. Korzystanie przez użytkownika ze strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

  Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej wersji:
  23 maja 2016 r.

  Kontakt

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl.

 • Archiwum dotychczasowych wysłuchań

  Do tej pory trzykrotnie organizowaliśmy obywatelskie wysłuchanie publiczne.
  Zachęcamy do zapoznania się z ich podsumowaniami.