• Obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w podstawie programowej

  (język polski)

 • O wysłuchaniu

  Dlaczego zapraszamy na Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne?

  Jedną z zapowiedzianych reform po wyborach 15 października 2023 r. była likwidacja prac domowych oraz odchudzenie podstaw programowych. Obie te zmiany – wedle zapowiedzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – miały być realizowane z udziałem strony społecznej i powstawać w wyniku szerokich konsultacji. Niestety w przypadku zmiany dotyczącej prac domowych konsultacje ograniczono jedynie do opiniowania przedstawionego dokumentu. Podobnie stało się w tworzeniu skrótów do podstaw programowych. Tzw. prekonsultacje ograniczono do zaledwie 6 dni i kilku spotkań on-line. Mimo bardzo krótkiego czasu, jaki przeznaczono na możliwość zgłaszania uwag, do MEN dotarło ich ok. 50 tys., ale ich treść nie została do tej pory opublikowana choćby w formie syntetycznej.

   

  Powyższe deficyty miały być zrekompensowane w trakcie tzw. właściwych konsultacji publicznych. 24 kwietnia udostępniony został na stronach MEN projekt Rozporządzenia, ale niestety czas na zgłaszanie do niego uwag ograniczono do najkrótszego, dopuszczalnego przez prawo terminu (21 dni) i to w okresie długiego weekendu majowego i matur. Mechanizm zgłaszania uwag sprowadzony został do podania adresu mailowego. W konsultacjach nie postawiono pytań, nie ma też wymogu podania swojego imienia i nazwiska lub instytucji, w imieniu której formułuje się uwagi. Nie wskazano też, jaki będzie los zgłoszonych uwag, kiedy należy się spodziewać odpowiedzi na nie i czy przewidywane są jakieś inne formy zasięgania opinii w tej sprawie (wyjątkiem jest ogłoszone w czwartek 9 maja jedno spotkanie z przedstawiciel(k)ami polonistów).

   

  Zdecydowaliśmy się więc na organizację wysłuchania obywatelskiego. Zaproponowane przez nas działanie, mimo że wyrasta w pewnej mierze z krytycznego osądu aktualnej praktyki Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie jest jednak skierowane przeciwko MEN. Ma za zadanie wzbogacić proces (liczymy, że wnioski z tego procesu będą wykorzystane przez Ministerstwo), ale także zachęcić też resort, żeby tworząc przyszłe polityki publiczne (a zapowiedzi Ministerstwa sięgają daleko) zdecydowało się sięgnąć po analogiczne rozwiązania i wiele innych (w tym np. takie, które służą zbliżaniu stanowisk).

   

  Podstawy programowe to trzon, na którym osadza się polska edukacja. Są one tematem, który jest istotny dla nauczycieli(ek), jak również dla uczniów i uczennic oraz ich rodziców. To od kształtu podstawy zależy na przykład to, ile i jakich prac domowych będzie planowane. Dyskusja o podstawach programowych to również rozmowa o wartościach, celach, zadaniach i przyszłości polskiej edukacji, przed którą stoją nowe wyzwania, w tym kryzys klimatyczny, migracja, wyzwania demografii, rozwój sztucznej inteligencji, bezpieczeństwo w sieci. To wszystko oznacza, że o kształcie polskiej szkoły powinniśmy rozmawiać najszerzej jak się da, w sposób nieupolityczniony, wykorzystując wszelkie dostępne mechanizmy poszukiwania konsensusu społecznego - w edukacji jest on szczególnie ważny.

   

  Powinniśmy wspólnie szukać możliwe trwałej, wykraczającej poza partyjny spór i poza horyzont pojedynczych kadencji, szerokiej umowy społecznej w sprawie edukacji. Edukacja to dobro publiczne, a uspołecznienie jej tworzenia leży we wspólnym, dobrze rozumianym interesie.

  Do czego zapraszamy?

  Z olbrzymiego obszaru edukacji zdecydowaliśmy się przedmiotem wysłuchania (które realnie trwać może tylko kilka godzin), uczynić tylko jeden z przedmiotów - język polski. W tzw. prekonsultacjach w tej sprawie zgłoszono ok. 11 tys. uwag (ok. 20% wszystkich).

   

  Przedmiot ten budzi wiele emocji i bynajmniej nie sprowadza się (nie powinien się sprowadzać) do kwestii zawartości listy lektur obowiązkowych. Sprawa ma wiele innych wymiarów. Wiele zależy od sposobu postrzegania sensu ewentualnych zmian i uznania w dyskusji racji wielu stron - urzędników(czek), metodyków(czek), nauczycieli(ek), rodziców, uczniów(nic). W czasie wysłuchania spróbujemy stworzyć przestrzeń na ich wyrażenie.

   

  Decydując się na ograniczenie zakresu konsultacji do podstawy programowej jednego przedmiotu zdecydowanie nie twierdzimy, że inne przedmioty nie są ważne. Prawdopodobnie w innych sprawach konieczne będą także pogłębione formy konsultacji - może nawet wysłuchania. W naszym działaniu chcemy uczynić ważny precedens i pokazać, że ambitniejsze formy konsultacji są możliwe i pożyteczne.

   

  Wysłuchanie prowadzone będzie 18 maja, a zatem kilka dni po wyznaczonym przez MEN terminie pisemnie zgłaszanych uwag. Wierzymy jednak, że to nie unieważnia procesu i nie zwalnia decydentów z potraktowania z odpowiednią powagą jego wyników.

   

  Jako organizatorzy i organizacje wspierające Wysłuchanie mamy prawo oczekiwać tego rodzaju otwartości ze strony władzy. W szczególności od tej władzy, której umowa koalicyjna podpisana przez partię demokratycznej większości w punkcie 24 stanowi, że organizacje pozarządowe będą partnerem w procesie konsultacji przy tworzeniu rozwiązań legislacyjnych - w tym zmian w szkole. To, że niejako zmuszeni jesteśmy do oddolnej inicjatywy jest poważnym sygnałem pod adresem obecnie rządzących (podobnie jak domagaliśmy się tego od rządzących poprzednio), że proces partycypacji obywatelskiej w ważnych sprawach publicznych musi być przez nich traktowany z powagą, na jaką zasługuje i w zgodzie z ich własnymi obietnicami.  

  broken image

  Czym jest Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne?

  Wysłuchanie publiczne jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom. Najczęściej organizatorem wysłuchania jest instytucja proponująca dane rozwiązanie (np. władze wykonawcze) lub instytucja odpowiedzialna za jego uchwalenie. Zdarza się jednak, że inicjatorem takiego przedsięwzięcia są sami obywatele lub organizacje społeczne. Wtedy nazywamy je wysłuchaniem obywatelskim. Dzieje się tak w szczególności wtedy, kiedy w ważnych sprawach publicznych instytucje publiczne (w szczególności rząd, który zobowiązany jest do prowadzenie konsultacji publicznych) nie prowadzi ich w ogóle lub prowadzi w sposób niesatysfakcjonujący. Tak jest i tym razem.

   

  Istotą wysłuchania jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich (osób i instytucji), którzy same uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie. Przymiotnik publiczne, a także obywatelskie oznacza, że mogą w tym przedsięwzięciu brać udział (jako mówcy i słuchacze) wszyscy, którzy wyrażą takie życzenie i którzy zaakceptują reguły zawarte w regulaminie wysłuchania. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej otwartym i partycypacyjnym. Wysłuchanie zapobiegać ma sytuacji, w której ważne argumenty dotyczące spraw publicznych pojawiają się jedynie w gronie decydentów lub wskazanych przez nich środowisk politycznych lub eksperckich.

   

  Wysłuchanie - jak sama nazwa wskazuje - jest to jedna z rzadkich sytuacji, w których decydenci i decydentki świadomie przyjmują rolę słuchaczy i słuchaczek, a nie mówców. Ważne jest też to, że istotą wysłuchania nie jest bynajmniej polemika między uczestnikami, nie jest debata i nie jest budowanie konsensusu między uczestnikami i uczestniczkami. Istotą wysłuchania jest dopuszczenie do głosu możliwie licznego i zróżnicowanego środowiska uczestników. Formuła ta umożliwia zabieranie publicznie głosu nie tylko przedstawicielom instytucji, ale także osobom indywidualnym, których proponowane rozwiązania dotyczą.

   

  Uczestnicy i uczestniczki mają ściśle określony czas wypowiedzi, a ich kolejność jest losowana. Idzie o to, aby możliwe skutecznie wyrównać szanse na przedstawienie swojego poglądu wszystkim osobom uczestniczącym. Czasem są to poglądy sprzyjające proponowanemu rozwiązaniu, czasem mu przeciwne. Czasem są one wyrażone eksperckim językiem i poparte materiałem empirycznym, a czasem są to osobiste świadectwa, bywa, że wyrażane językiem emocji. One też są ważne. Wszystkie one mają prawo się pojawić dopóki nie przekroczą zawartych w regulaminie reguł.

   

  Uczestnicy i uczestniczki wysłuchania nie dyskutują i nie polemizują między sobą (każdy zabiera głos tylko raz), ale odnoszą się do przedmiotu wysłuchania. Mogą się radykalnie różnić w opiniach, ale nie mogą się obrażać. Naruszenie tej zasady spotka się z upomnieniem ze strony prowadzących, ale jeśli to nie odniesie skutku, ostatecznie odebraniem głosu.

   

  Organizatorzy i prowadzący mogą mieć (i najczęściej mają) swoje opinie na temat przedmiotu wysłuchania, ale w jego trakcie muszą zachować bezstronność. Koncentrują się na prowadzeniu procesu zgodnie z jego regułami - w szczególności otwartości na różnorodność poglądów. W tym wypadku roli takiej podjęły się wspólnie Fundacja Stocznia i Centrum Nauki Kopernik. Obydwie instytucje łączy długa historia współpracy i wspólna troska o kształt edukacji w Polsce.

   

  To ograniczenie dotyczące wyrażania własnych opinii w czasie wysłuchania nie musi obejmować instytucji wspierających wysłuchanie.

   

  Kardynalną zasadą wysłuchania publicznego jest danie równych szans wypowiedzi zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom proponowanych rozwiązań. Wysłuchanie są transmitowane “na żywo”. Wszystkie zebrane w trakcie wysłuchania wypowiedzi są spisywane (transkrybowane) i przekazane parlamentarzystom, przedstawicielom rządu i udostępnione opinii publicznej. Dotyczy to w szczególności instytucji, które są gospodarzami kwestii, których wysłuchanie dotyczy. W tym wypadku jest to Ministerstwo Edukacji Narodowej.

   

  ----

  Nie będzie to pierwsze Obywatelskie Wysłuchanie publiczne. Nie jest to też pierwsze wysłuchanie w sprawie oświaty, bowiem pierwsze, które organizowaliśmy 8 lat temu, dotyczyło tzw. ustawy o sześciolatkach. Materiały dotyczące wszystkich poprzednich wysłuchań dostępne są w zakładce Poprzednie wysłuchania.  

  broken image
 • Nagranie

 • Miejsce i termin

  Termin wysłuchania

  18 maja 2024 r. (sobota), godz. 10.00-15.00

  broken image

  Miejsce

  Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie

  [spotkanie będzie miało formę hybrydową, więc możliwy jest także udział online]

   

  fot. Adrian Grycuk Wikimedia.org

 • Program

  18 maja (sobota)

   

  Prowadzenie: prof. Anna Giza (Uniwersytet Warszawski) oraz prof Aleksander Bursche (Przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik)

   

  10.00-10.10

  Rozpoczęcie wysłuchania i przywitanie uczestników -  Robert Firmhofer (dyrektor Centrum Nauki Kopernik) oraz Jan Jakub Wygnański (Fundacja Stocznia)

   

  10.10-10.25

  Wyjaśnienie celu i kontekstu wysłuchania oraz najważniejszych zasad - Jan Jakub Wygnański (Fundacja Stocznia)

   

  10.25-11.40

  Przedstawienie opinii przez przedstawicieli i przedstawicielki organizacji społecznych, innych instytucji i środowisk, którzy zgłosili się do udziału w Wysłuchaniu i którzy zgodnie z Regulaminem zostali zaproszeni przez organizatorów do zabrania głosu w pierwszej części Wysłuchania

  [Wystąpienia odbędą się w kolejności zgodnie z losowaniem przeprowadzonym przed rozpoczęciem wysłuchania; maksymalny czas wypowiedzi: 3,5 minuty]

   

  11.40-12.00

  Przerwa

   

  12.00-14.55

  Przedstawienie opinii przez pozostałe osoby, które zgodnie z Regulaminem zgłosiły się do zabrania głosu

  [Wystąpienia odbędą się w kolejności zgodnie z losowaniem przeprowadzonym przed rozpoczęciem wysłuchania; maksymalny czas wypowiedzi: 3 minuty]

   

  Jeśli okaże się, że ostatecznie osób zabierających głos będzie mniej niż wskazuje lista zgłoszeń, po zakończeniu tych wypowiedzi będzie jeszcze czas na ewentualne spontaniczne, krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników i uczestniczek.

   

  15.00

  Zakończenie wysłuchania

 • Transkypcja z całego wysłuchania >>

   Projekt rozporządzenia (fragmenty dot. języka polskiego)

  • szkoła branżowa >>
  • kształcenie ogólne >>

 • Regulamin Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego

  I. Zasady ogólne

  1. Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne może być inicjowane w odniesieniu do projektów ustaw, projektów rozporządzeń lub innych projektów decyzji mających szczególną wagę dla państwa i ogółu obywateli lub będących przedmiotem dużego zainteresowania społecznego.
   

  2. Procedura Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego składa się z następujących etapów:

  a. ogłoszenie o Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym,

  b. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym,

  c. Obywatelskie wysłuchanie publiczne,

  d. przygotowanie i upublicznienie podsumowania z Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego.
   

  3. Całość Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego jest jawna. W Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym wykluczone jest anonimowe zabieranie głosu.
   

  4. Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne może być rejestrowane i transmitowane za pomocą Internetu i innych środków masowego przekazu.
   

  5. Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne odbywa się w miejscu i czasie zawartym w ogłoszeniu o wysłuchaniu i trwa nie krócej niż 2 godziny. Organizator może określić maksymalny czas trwania wysłuchania.

  II. Ogłoszenie o Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym

  6. Ogłoszenie o Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym następuje w drodze opublikowania komunikatu o organizacji wysłuchania przez organizatora (lub organizatorów) za pośrednictwem dostępnych kanałów informowania, w tym co najmniej poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl.
   

  7. Ogłoszenie o Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym zawiera w szczególności:

  a. temat wysłuchania (tytuł projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego),

  b. termin i miejsce wysłuchania,

  c. informację o planowanym przebiegu wysłuchania,

  d. zasady i terminy zgłaszania się do udziału w wysłuchaniu.

  III. Uczestnicy Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego

  8. W wysłuchaniu mogą brać udział:

  a. aktywni uczestnicy wysłuchania, czyli osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych, o których mowa w punkach 9 i 10, którzy zabierają głos w trakcie wysłuchania,

  b. zaproszeni przez organizatora przedstawiciele grona wnioskodawców, projektodawców lub sprawozdawców projektu aktu prawnego na forum Parlamentu,

  c. zainteresowani parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i innych instytucji publicznych,

  d. obserwatorzy, czyli biernie uczestniczące w wysłuchaniu osoby fizyczne lub prawne,

  e. przedstawiciele mediów, relacjonujący wysłuchanie,

  f. przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
   

  9. Aktywnymi uczestnikami Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego mogą być wszyscy zainteresowani, którzy zamierzają zabrać głos w trakcie wysłuchania, w tym:

  a. osoby fizyczne,

  b. wypowiadające się przez swojego przedstawiciela/przedstawicielkę osoby prawne, w tym w szczególności:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządy zawodowe, związki zawodowe,
  • organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
  • związki samorządowe,
  • instytucje badawcze i eksperckie,
  • instytucje akademickie,
  • instytucje publiczne.

  10. Aktywnymi uczestnikami Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które złożyły wcześniej na piśmie swoje uwagi do projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego, który jest przedmiotem wysłuchania. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpośredniego zaproszenia do zabrania głosu ograniczonej liczby osób lub instytucji - w szczególności wtedy, gdyby było to konieczne dla zapewnienia większej różnorodności lub wagi opinii prezentowanych w czasie wysłuchania. Liczba osób lub instytucji zaproszonych w tym trybie do zabrania głosu nie powinna byc większa niż 20% liczby wszystkich głosów przewidzianych w wysłuchaniu .
   

  11. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w punkcie 8d, warunkiem uczestnictwa w roli obserwatorów w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl w wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego,

  c. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego,

  d. udzielenie zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku w trakcie wysłuchania w Internecie i innych środkach masowego przekazu,

  e. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu, o którym mowa w punkcie 17.
   

  12. W przypadku osób fizycznych i prawnych, o których mowa w punkcie 9, warunkiem aktywnego uczestnictwa w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego,

  c. udzielenie zgody przez daną osobę fizyczną lub przedstawiciela osoby prawnej na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego,

  d. udzielenie zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku oraz wypowiedzi wygłoszonych w trakcie wysłuchania w Internecie i innych środkach masowego przekazu,

  e. zapoznanie się z projektem aktu prawnego będącego przedmiotem wysłuchania,

  f. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu, o którym mowa w punkcie 17.
   

  13. Osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 10, otrzymują imienne zaproszenie od organizatora lub organizatorów. Ich lista jest umieszczana na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl przed wysłuchaniem.
   

  14. Jeśli łączna liczba osób chętnych do uczestnictwa w wysłuchaniu, o których mowa w punkcie 8d i 9, przekroczy dostępny limit miejsc (zależny od wielkości pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie), pierwszeństwo udziału mają osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 9, a więc ci, którzy wysłali zgłoszenia jako aktywni uczestnicy wysłuchania.
   

  15. W przypadku, o którym mowa w punkcie 14, liczba osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w punkcie 10, nie może przekroczyć 1/3 aktywnych uczestników wysłuchania.
   

  16. W przypadku, gdy liczba osób, o których mowa w punkcie 9, przekroczy dostępny limit miejsc, ostatecznego wyboru aktywnych uczestników Obywatelskiego wysłuchania publicznego dokonuje organizator lub organizatorzy w drodze losowania. Losowanie odbywa się osobno dla każdej z grup wymienionych w punktach 10, 9b i 9a, tak by możliwy był udział przedstawicieli/ek każdej z tych grup. Organizator może wskazać dodatkowe pule miejsc zarezerwowane dla specyficznych kategorii osób np. młodzież ucząca się i przydzielić je osobom, które zgłosiły się do uczestnictwa w wysłuchaniu (w razie konieczności losując miejsce wewnątrz tej grupy).

   

  17. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, o których mowa w punktach 8d i 9, które prześlą w wyznaczonym przez organizatorów terminie zgłoszenia, otrzymają w terminie wskazanym na stronie www.wysluchaniepubliczne.pl e-mail z potwierdzeniem udziału lub z informacją, że z powodu zbyt dużej liczby chętnych względem pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie, nie mogą w nim uczestniczyć osobiście.

  IV. Przebieg Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  18. Wysłuchanie prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, a w szczególności: prowadzi listę mówców, udziela głosu, kontroluje czas wypowiedzi.
   

  19. Wysłuchanie ma następujący przebieg:

  a. wprowadzenie do wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów,

  b. prezentacja projektu aktu prawnego lub decyzji, o którym mowa w punkcie 1– przedstawiciel/przedstawiciele wnioskodawców, projektodawcy lub sprawozdawców (o ile przyjęli zaproszenie),

  c. wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania – osób, o których mowa w punktach 9 i 10,

  d. zamknięcie wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
   

  20. Wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania odbywają się w następującej kolejności:

  a. osoby prawne lub osoby fizyczne, o których mowa w punkcie 10,

  b. osoby prawne zaproszone do udziału w wysłuchaniu na podstawie zgłoszeń, o których mowa w punkcie 9b,

  c. osoby fizyczne zaproszone do udziału w wysłuchaniu na podstawie zgłoszeń, o których mowa w punkcie 9a.
   

  21. Kolejność wypowiedzi w poszczególnych grupach ustalana jest w następujący sposób:

  a. w grupie, o której mowa w punkcie 10 - w kolejności alfabetycznej nazw instytucji, które wezmą udział w wysłuchaniu,

  b. w grupie, o której mowa w punkcie 9b - w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wysłuchania spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia przedstawiciela danej osoby prawnej już po rozpoczęciu wysłuchania – dodatkowo w jego trakcie,

  c. w grupie, o której mowa w punkcie 9a - w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wysłuchania spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia danej osoby fizyczną już po rozpoczęciu wysłuchania – dodatkowo w jego trakcie.
   

  22. W uzasadnionych przypadkach, gdy przedmiot wysłuchania ma wielowątkowy charakter, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wysłuchania w podziale na bloki tematyczne.

   

  23. Moderator wysłuchania udziela głosu według ustalonej w powyższy sposób kolejności wypowiedzi.
   

  24. Po udzieleniu głosu przez moderatora, uczestnik udaje się do wskazanego przez moderatora mikrofonu (lub włączenie się za pośrednictwem platformy on-line). Swoją wypowiedź rozpoczyna od podania imienia i nazwiska, a w przypadku uczestników reprezentujących osoby prawne – również nazwy danej osoby prawnej.
   

  25. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania głosu.
   

  26. Uczestnicy nie mogą prowadzić polemiki z wypowiedziami innych uczestników ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące przedmiot wysłuchania.
   

  27. W trakcie wysłuchania osoby, o których mowa w punktach 8b, 8c, 8d 8e i 8f, nie komentują i nie odnoszą się do wygłoszonych podczas wysłuchania opinii.
   

  28. Każdy aktywny uczestnik/uczestniczka wysłuchania z grona osób prawnych lub osób fizycznych, o których mowa w punkcie 10, ma do dyspozycji minimum 4 minuty na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wypowiedzi (nie dłuższy niż 10 minut) ustalany jest przez organizatorów w przeddzień wysłuchania, w zależności od ilości podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten upubliczniany jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl i komunikowany przez organizatorów przed rozpoczęciem wysłuchania.
   

  29. Każdy z pozostałych aktywnych uczestników/uczestniczek wysłuchania, o których mowa w punktach 9a i 9b, ma do dyspozycji minimum 2 minuty na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wypowiedzi (nie dłuższy niż 10 minut) ustalany jest przez organizatorów przed wysłuchaniem, w zależności od liczby podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten upubliczniany jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl i komunikowany przez organizatorów przed rozpoczęciem wysłuchania.
   

  30. Każdy uczestnik/każda uczestniczka ma prawo wystąpić jeden raz podczas wysłuchania. Jeśli po wystąpieniach wszystkich uczestników zapisanych na listę mówców pozostanie czas, moderator może zarządzić drugą turę wystąpień, określając maksymalny czas wypowiedzi nie dłuższy niż 3 minuty dla każdego z uczestników.
   

  31. Wypowiedzi w drugiej turze mogą mieć tylko charakter uzupełniający do własnych wypowiedzi wygłaszanych w pierwszej turze.
   

  32. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos, jeżeli mówca nie mówi na temat, który jest przedmiotem wysłuchania, prowadzi polemikę z innymi uczestnikami, wygłasza nieuprawnione sądy wartościujące, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia społecznego lub nie przestrzega regulaminu wysłuchania. Przyczyną odebrania głosu nie może być w żadnym wypadku to, czy występujący popierają czy krytykują proponowane rozwiązania, będące przedmiotem wysłuchania.
   

  33. Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców o upływającym czasie i ostatecznie jego wyczerpaniu.
   

  34. Aby usprawnić przebieg wysłuchania organizatorzy w widocznym miejscu ustawiają planszę lub ekran informujący osoby zabierające głos i pozostałych uczestników o upływie czasu.
   

  35. Uczestnicy, którzy nie zdążą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie bądź wypowiedzą się w sposób niepełny, mają prawo złożyć w formie pisemnej swoje opinie tuż po zakończeniu wysłuchania lub przekazać je do organizatora (lub organizatorów) w ciągu 2 dni po wysłuchaniu przesyłając je na adres: kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl.
   

  36. Organizator (lub organizatorzy) udostępnią na potrzeby uczestników sprzęt umożliwiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach prezentację slajdów w trakcie wypowiedzi. Ich wykorzystanie jest możliwe tylko pod warunkiem, że:

  a. odpowiadają one ogólnie przyjętym formatom prezentacji,

  b. liczba slajdów nie przekroczy 3,

  c. odpowiedni plik zostanie przekazany organizatorom dla sprawdzenia technicznych możliwości jego użycia z odpowiednim wyprzedzeniem na wskazany przez organizatora (lub organizatorów) na adres kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl,

  d. prezentujący (uczestnik wysłuchania) bierze na siebie odpowiedzialność za kwestie dotyczące praw do upublicznienia treści zawartych w prezentacji (np. praw autorskich).

  V. Podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  37. W okresie do 10 dni roboczych organizator (lub organizatorzy) upublicznia na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego oraz w miarę możliwości ogłasza tę informację za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu.
   

  38. Podsumowanie, o którym mowa w punkcie 36, zawiera:

  a. podstawowe informacje o przebiegu wysłuchania,

  b. listę uczestników wyrażających swoją opinię w trakcie wysłuchania,

  c. zapis wszystkich merytorycznych wypowiedzi sformułowanych w trakcie wysłuchania,

  d. opinie lub opracowania złożone w formie pisemnej, o których mowa w punkcie 34.

  VI. Jawność Obywatelskiego wysłuchania publicznego

  39. Upublicznieniu na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl podlegają:

  a. wszystkie wypowiedzi aktywnych uczestników wysłuchania,

  b. lista osób fizycznych lub prawnych, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w wysłuchaniu, o których mowa w punkcie 9,

  c. lista osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w punkcie 10,

  d. w przypadku zbyt dużej liczby chętnych - ostateczna lista uczestników, którzy dostali od organizatora (lub organizatorów) potwierdzenie uczestnictwa,

  e. podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego wraz z ewentualnymi opiniami lub opracowaniami, o których mowa w punkcie 35.

 • Organizatorzy i instytucje wspierające

  Organizatorzy

  broken image

  Fundacja Stocznia

  Wspiera przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, aktywistów społecznych, urzędników szczebla centralnego w prowadzeniu różnego rodzaju procesów partycypacyjnych. Prowadzi portal www.partycypacjaobywatelska.pl oraz organizuje szkolenia i seminaria dotyczące różnych aspektów partycypacji. Działa także na rzecz rozwiązań o charakterze systemowym przedstawiając propozycje dotyczące działań służących podnoszeniu jakości konsultacji publicznych na szczeblu centralnym (m.in. angażowała się w wypracowanie tzw. 7 zasad konsultacji).

  broken image

  Centrum Nauki Kopernik

   Inspiruje do samodzielnego odkrywania praw rządzących światem oraz zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Różnorodność eksponatów zgromadzonych na kilku tysiącach metrów kwadratowych to gwarancja, że każdy znajdzie coś dla siebie. W przestrzeni wystaw prowadzone są warsztaty i pokazy naukowe. W Centrum działa również Planetarium. Jako jeden z największych w Europie i najchętniej odwiedzanych ośrodków edukacji naukowej, Kopernik stanowi również forum wymiany doświadczeń i współpracy. Działająca w strukturach Centrum Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego zajmuje się działaniami badawczo-rozwojowymi, związanymi z procesami uczenia się.

  Instytucja wspierająca

  broken image
 • Polityka prywatności

  Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wysluchanieobywatelskie.pl, zwanej dalej „Stroną”. Brak akceptacji niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony.

  Administratorem danych osobowych użytkowników jest Fundacja Stocznia, Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa, NIP: 701-017-01-50; KRS: 0000324413, zwana dalej „Fundacją”.

  Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

  Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania Stroną i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

  Dane pochodzące z ankiet umieszczanych na Stronie są gromadzone i analizowane wyłącznie po to, aby badać zjawiska związane z tematyką naszej działalności i tym samym – realizować cele statutowe Fundacji oraz dbać o merytoryczną zawartość strony. W przypadku działań prowadzonych przez Fundację, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danego wydarzenia. Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo.

  Do zbieranych przez nas danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fundacji oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

  Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie

  Strona wykorzystuje pliki tekstowe, czyli tzw. cookies (ciasteczka). Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Stronę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Strony.

  Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

  Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookie do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, nawigacja na Stronie będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

  Zakres i zmiana Polityki prywatności naszej strony

  Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie www.wysluchanieobywatelskie.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności stron internetowych innych instytucji, do których linki znajdują się na naszej stronie.

  Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. O zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób. Korzystanie przez użytkownika ze strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

  Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej wersji:
  08 maja 2024 r.

  Kontakt

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl.

 • Archiwum dotychczasowych wysłuchań

  Do tej pory trzykrotnie organizowaliśmy obywatelskie wysłuchanie publiczne.
  Zachęcamy do zapoznania się z ich podsumowaniami.